sibejan | interieur etc.

DE (Berlin)    +49 176 9933 7276
NL                   +31 6 5050 5925

skype sibejan

e-mail, facebook, twitter, LinkedIn
Fundbüro
{ Dútsk foar 'fûn buro' }


In buro makke fan yn'e buert rûnslingerjend materiaal.

Doe't ik in skoftke yn Berlyn tahold yn it appartemint fan in freon, haw ik as tank foar him in tafel makke.
Dizze tafel makke ik op strjitte mei ienfâldich ark fan hout wat ik yn'e omkriten fûn.
In foarbygonger fernaam dit, hy frege my doe op deselde wize in buro foar him te meitsjen, it Fundbüro.

• partikuliere opdrachtjouwer
• materiaal: ôffalhout
• foto's: Tryntsje Nauta en Sibe Jan Kramer