sibejan | interieur etc.

DE (Berlin)    +49 176 9933 7276
NL                   +31 6 5050 5925

skype sibejan

e-mail, facebook, twitter, LinkedIn
gearsit
{ organisearre byinoar kommen fan freonen }


Bankjes of tafels makke fan yn inoar gripende twaddehâns meubels.

Ik ferbaas my oer it tal en it ferskaat oan wurkleaze (of slimmer noch: ree foar de stoart steande) stuollen en taffeltsjes. Om dizze aardige, ûnskuldige en útienrinnende meubels it libben wat op te fleurjen, haw ik harren byinoar komme litten.

De earste 'gearsit' is op Noorderzon 2009 byinoar kommen.
De Slachtemarathon hat se opdrave litten foar har projekt rabobankjes. De atleten meie der op útrêste nei de marathon rûn te hawwen.
Guon bankjes wurde feild foar in goed doel: it Foppe Fûns.• eigen inisjatyf
• materiaal: twaddehâns meubels, ferskaat
• mei stipe fan: omrinbedriuw Estafette
• foto's: Tryntsje Nauta